Dėkokime už Šventojo tėvo Popiežiaus vizitą
09-222019

Kvietims1

Rugsėjo 22 dieną minėsime Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje 1-ąsias metines. Dėkokime Dievui už Šventojo Tėvo vizitą, jo padrąsinančius žodžius bei maldas kartu su Lietuvos žmonėmis. Atsiliepkime į popiežiaus paraginimus ir melskimės, kad jo žinia pasiektų kiekvieną žmogų.

šv. Mišios 10 val.; 12val.; 18 val. ir 20 val. (lietuvių kalba) 16 val. (lenkų kalba)

„Nebijokite apsispręsti už Kristų, imtis Jo reikalo, tai yra Evangelijos, žmonijos, žmonių reikalo. Nes Jis niekada neišlips iš jūsų gyvenimo valties, visada lauks mūsų gyvenimo kryžkelėse, niekada nesiliaus mus kūręs iš naujo, net jei mes kartais stengiamės save sužlugdyti. Jėzus mums dosniai dovanoja daug laiko, kur yra erdvės nuopuoliams, kur niekas neprivalo emigruoti, nes yra vietos visiems. Bus daug norinčių pavergti jūsų širdis, užkrėsti jūsų troškimų laukus raugėmis, bet jei dovanojame savo gyvenimą Viešpačiui, galų gale geroji sėkla nugali visada (Popiežius Pranciškus, Lietuva, 2018 m. rugsėjo 22 d.).“

84-osios Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo metinės
09-132019

Kvietimas DGS 09 13

Rugsėjo 13-14 dienomis sukanka 84 m. kaip Jėzus padiktavo šv. Faustinai dabar jau visame pasaulyje žinomą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.

Šią dieną kviečiame su viso pasaulio Dievo Gailestingumo bažnyčiomis ir koplyčiomis 15 val. jungtis į maldą bendromis intencijomis:

 • Už taiką pasaulyje ir pilietinių karų pabaigą.
 • Už tikėjimą vyskupų ir kunigų pašaukimu ir šventumu.
 • Už vaikų ir jaunimo apsaugą nuo demoralizuojančių šiuolaikinių subkultūrų įtakos.
 • Už Dievo Gailestingumo apaštalų ištvermę ir palaiminimą visame pasaulyje
 • Visomis asmeninėmis intencijomis

Kaip visa buvo?

1935 m. rugsėjo 13 d., penktadienis

"Vakare, kai buvau savo celėje, išvydau angelą, Dievo rūtybės vykdytoją. Vilkėjo šviesiu drabužiu, su spindulingu veidu, po jo kojomis - debesis, iš debesies jam į rankas ėjo žaibai ir perkūnijos, o iš jo rankų išėjo ir lietė žemę.Kai išvydau šį Dievo rūstybės ženklą, kuris turėjo paliesti Žemę, o ypač vieną vietovę, kurios dėl teisingų priežasčių negaliu įvardyti, ėmiau prašyti angelą, kad kelias akimirkas palauktų, o pasaulis atgailaus. Tačiau šalia Dievo rūstybės mano prašymas buvo niekas. [...] Pradėjau maldauti Dievą dėl pasaulio vidujai girdimais žodžiais. (D474)

Kai taip meldžiausi, išvydau angelo bejėgiškumą, ir jis negalėjo įvykdyti teisingos bausmės, kuri teisingai priklausė už nuodėmes. Dar niekada nesimeldžiau su tokia vidine jėga kaip tuomet. Žodžiai, kuriais maldavau Dievą, yra šie: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo sūnaus, o mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes; dėl sopulingosios Jo kančios būk mums gailestingas. (D475)

Kitos dienos rytą, kai įėjau į mūsų koplyčią, išgirdau viduje šiuos žodžius. Kiek kartų įeisi į koplyčią, iškart sukalbėk tą maldą, kurios vakar tave išmokiau. Kai sukalbėjau šiuos žodžius, išgirdau sieloje žodžius: Ši malda yra mano pykčiui numalšinti, ją kalbėsi devynias dienas su įprastu rožiniu taip: pirmiausia sukalbėsi vieną "Tėve mūsų" ir "Sveika Marija". ir "Tikiu Dievą", vėliau ties "Tėve mūsų" karoliukais kalbėsi šiuos žodžius: "Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo sūnaus, o mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes"; ties "Sveika Marija" karoliukais kalbėsi šiuos žodžius:"Dėl sopulingos Jo kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui". Pabaigoje triskart kalbėsi Žodžius: Šventas Dieve, Šventas Galingasis, Šventas Amžinasis pasigailėk mūsų ir viso pasaulio". (D476)

(Tekstai paimti iš šv. ses. M. Faustina Kowalska "Dienoraštis Dievo Gailestingumas mano sieloje" 2014 Katalikų pasaulio leidiniai)

XXII eilinio sekmadienio skelbimai
09-012019

Skelbimai0901

2019 09 01 skelbimai

XXII Eilinis sekmadienis

 •  Rugsėjo 3 d., antradienį, minėsime šv. Grigalių Didįjį, popiežių ir Bažnyčios mokytoją.

Šv. Grigalius Didysis (540–604), palikęs sėkmingą politinę karjerą, tapo vienuoliu benediktinu. 590 m. išrenkamas popiežiumi. Grigalius I pirmasis pradėjo vartoti titulą „Dievo tarnų tarnas“ (lot. Servus servorum Dei), kurį popiežiai tebevartoja iki šiol. Reformavo bažnytinį giedojimą, kuris jo garbei vadinamas grigališkuoju. Grigalius yra vienas iš keturių didžiųjų Vakarų Bažnyčios mokytojų. Bažnyčią valdė kaip tikras ganytojas, visokiais būdais padėdamas vargšams, puoselėdamas vienuolinį gyvenimą, visur stiprindamas tikėjimą.

 •  Rugsėjo 4 d., trečiadienį, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas minės konsekravimo 9–ąsias metines. Kviečiame savo maldoje prisiminti ganytoją. 
 •  Nuo rugsėjo 5 d. pradėsime melstis Dievo Gailestingumo noveną, taip rengdamiesi rugsėjo 13–14 dienomis minėti Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šv. Faustinai 84–ąsias metines. 
 •  Pirmadienį jau prasidėjo Dievo Gailestingumo šventovės bendruomenės namų remontas. Kviečiame savo asmenine auka prisidėti prie bendruomenės namų įrengimo. Tai galite padaryti užnešę auką į zakristiją arba pervesdami auką elektroninės bankininkystės būdu. Sukurkime bendruomenės namus, kuriuose būtų gera būti.
 •  Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyksta Trakų Dievo Motinos - Lietuvos globėjos atlaidai.
 •  Rugsėjo 7 d. jau tryliktus metus iš eilės vyks piligriminis jaunimo žygis iš Aušros Vartų į Trakų baziliką. Pradžia — 8.00 prie Aušros Vartų. Numatoma pabaiga — 22.00 Trakuose. Po renginio norinčiuosius autobusai nemokamai parveš į Vilnių.
 •  Dėkojame visiems, kurie savo malda, savanoryste ir auka prisidedate prie Dievo Gailestingumo šventovės gyvavimo. 

Padėka už 6 - rius nuolatinės Adoracijos metus Dievo Gailestingumo šventovėje
08-312019

20190831 kvietimas mazesnis

Rugpjūčio 31 d. švęsime 6-ąsias nuolatinės Adoracijos metines (šešeri metai, kaip Dievo Gailestingumo šventovės durys yra atidarytos dieną ir naktį).
Kviečiame dėkoti už Adoraciją ir visas per ją patirtas malones.
Programa
10:00 Šv. Mišios
11:30 Rožinio malda
12:00 Šv. Mišios (transliacija per Marijos radiją). Šiose Mišiose ypač kviečiame ateiti šeimas, 2018 m. priėmusias Santuokos sakramentą - dėkoti už pirmuosius metus ir atnaujinti Santuokos sakramento pažadus.
15:00 Giedamas Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija
18:00 Prasideda išpažinčių klausymas, Šlovinimas (“Ostium”)
19:00 Rožinio malda su Šlovinimu
20:00 Iškilmingos padėkos šv. Mišios (aukos kun. Gabrielius Satkauskas)
21:00 - 00:00 Šlovinimas (Gediminas Ivaškevičius, Martynas Jokšas, Radvilė Žalaitė)
Visą tą laiką bus galimybė atlikti išpažintį, dvasinį pokalbį ar paprašyti užtarimo maldos.
Šventimą baigsime asmenišku kiekvieno palaiminimu Švč. Sakramentu.

Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų vigilija
08-142019

Dangun emimo plakatas 2019 web

Kviečiame rugpjūčio 14 d. pasitikti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę Dievo Gailestingumo šventovėje.

Vigilijos programa:
20.00 - šv. Mišios
Po šv. Mišių iki 23.00 - šlovinimo malda (giesmėmis šlovins Gediminas Ivaškevičius, tarp giesmių - mąstymai)

Vigilijos metu bus galimybė atlikti išpažintį.

Gailestingumo savaitė 2019 m. balandžio 18 d. - balandžio 28 d.
03-222019

Clipboard02

Su Dievo gailestingumo savaitės renginių programa galite susipažinti atsisiųsdami šį dokumentą.

Popiežiaus Jono XXIII romumo dekalogas
04-152014

default news

Tik šiandien aš pabandysiu gyventi kaip niekada –
neketindamas išspręsti viso gyvenimo problemų.

Tik šiandien aš būsiu mandagus ir paslaugus –
nieko nekritikuosiu ir nesikėsinsiu ką nors pataisyti ar drausminti, išskyrus save patį.

Tik šiandien aš būsiu laimingas,
nes esu sukurtas laimei ne tik būsimame pasaulyje, bet ir šiame.

Tik šiandien aš prisitaikysiu prie aplinkybių,
nenorėdamas, kad jos paklustų mano užgaidoms.

Tik šiandien aš paskirsiu dešimt minučių gerai knygai,
prisimindamas, kad kaip maistas reikalingas kūnui, taip gera knyga – sielos gyvenimui.

Tik šiandien aš padarysiu gerą darbą ir apie tai niekam nepasakosiu.

Tik šiandien aš padarysiu nors vieną dalyką, kurio nenoriu,
ir jei būsiu įžeistas, aš pasistengsiu, kad niekas apie tai nesužinotų.

Tik šiandien aš susidarysiu smulkią dienotvarkę,
gal aš jos neįvykdysiu, bet ją vis tiek parašysiu.
Ir saugosiuos dviejų negandų: skubėjimo ir neryžtingumo.

Tik šiandien aš tvirtai tikėsiu (net jei aplinkybės bus priešingos),
kad Apvaizda rūpinasi manimi taip tarsi daugiau niekas pasaulyje neegzistuotų.

Tik šiandien aš nesibaiminsiu
ir ypatingai nebijosiu gėrėtis tuo, kas gražu ir tikėti gerumu.

Aš galiu daryti gėrį dvyliką valandų, ir nenuleisti rankų.
Bet jei galvočiau, kad turiu tai daryti visą gyvenimą – pritrūkčiau drąsos.

Iš pranc. k. vertė ses. Danguolė Gervytė RA

gailestingumas.com